Как да се запишем?

 

За да се запишете заповядайте в нашия офис гр.Варна  на ул." Баба Тонка" 7 .Ще скючим договор за туристически пакет и допълнителни туристически услуги .

Ако не можете да дойдете до офиса изпратете запитване и ще Ви отговорим до 24 часа.

Или пишете направо на нашия e-mail: tempoltd@yahoo.com

Работно време на офиса е от 09.00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 18.00 часа 

 

Запознайте се с :

1.Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети.

 

Стандартен формуляр

 

за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети

 

                Туроператор по настоящия туристически пакет, отговорен за изработката и качеството му e “ТЕМПО - 99 ЕООД,  ЕИК 103292386, със седалище Варна, адрес на управление гр.Варна, ул.Баба Тонка 7 ,  тел.: 052608853 e mail: tempoltd@yahoo.com, представлявано от Звездемира Христова, управител, с Удостовeрение за регистрация за туроператор № 3900, телефон  +359 /0/ 888 993 991, електронен адрес tempoltd@yahoo.com.

 

                  Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2302.

 

                   Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството „Темпо-99“ ЕООД носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

 

                  В съответствие със законовите изисквания дружеството Дружеството „Темпо-99“ ЕООД е предприело необходимите мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

 

                  По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

 

                    Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

 

                     Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия пакет.

 

                     Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

 

                     Телефони за връзка с Туроператора: в работни дни от 09.00 ч. до 18.00 ч.:

 

Телефон за спешна връзка в извънработно се предоставя от Туроператора преди отпътуването, в зависимост от конкретното пътуване на всеки клиент.

 

                     Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице, след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

 

                      Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и, във всеки случай, не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

 

                      Пътуващите могат да прекратят договора без да плащат такса за прекратяването му и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми, ако е подходящо – съответно обезщетение.

 

                   Преди започване на изпълнението на туристическия пакет, пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет. 

 

                  Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора. 

 

                   Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет, съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

 

                     Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

 

                     Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.

 

                     Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството „Темпо-99 ЕООД се ползва със защита при несъстоятелност в "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД. 

 

                      Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо, Министерство на туризма (адрес: Министерство на туризма, ул. Съборна №1, тел: 02/9046809, e-mail: tourism@tourism.government.bg), ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „Темпо-99“ ЕООД.

 

                        Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.

 

2.Общи условия за туристическо тпътуване.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА „ТЕМПО -99“ЕООД

 

I.ОБХВАТ

        Настоящите Общи условия уреждат продажбата на туристически услуги и предоставянето на туристически услуги на групово или индивидуално пътуващи туристи от “ТЕМПО - 99 ЕООД,  ЕИК 103292386, със седалище Варна, адрес на управление гр.Варна , ул.Баба Тонка 7 ,  тел.: 052608853 e mail: tempoltd@yahoo.com, представлявано от Звездемира Христова, управител, с Удостовeрение за регистрация за туроператор № 3900, телефон  +359 /0/ 888 993 991, електронен адрес tempoltd@yahoo.com.

        За краткост по-нататък в Общите условия дружеството „Темпо-99“ЕООД ще бъде наричано „Туроператор", а пътуващият/пътуващите -„Турист" или „Потребител".        

        1.Основни понятия и дефиниции съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма на Република България.

         а."Турист" е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинация и целта на посещението е туризъм.

         б."Туристическа дестинация" е регламентирана съвкупност от икономически, социални и културно-екологични дейности, осъществявани в туристически обекти с реални граници, с цел създаване, реализация и потребление на стоки и услуги, формиращи атрактивността на туристическия продукт (пакет) с устойчива конкурентоспособност и ефективност.

        в. "Туроператорска дейност" е организирането на туристически пакети, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

         г. "Туроператор" е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма и вписано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за упражняване на туроператорска дейност, което изготвя туристически пакети и ги продава или предлага за продажба пряко или чрез посредничеството на друг търговец, или съвместно с друг търговец, или което предава данните на пътуващия на друг търговец.

        д. "Туристически ваучер" е документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста в качеството на пътуващ във връзка с договор за туристически услуги или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.

       е. "Туристически пакет" е комбинация най-малко от два различни вида туристически услуги за целите на едно и също пътуване или ваканция.

       ж. "Свързани туристически услуги" са най-малко два различни вида туристически услуги, закупени за целите на едно и също пътуване или ваканция, които не представляват туристически пакет и водят до сключване на самостоятелни договори с отделни доставчици на туристически услуги.

       з.“Непреодолими и извънредни обстоятелства" са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.

       и."Основни туристически услуги" са настаняване, хранене и транспортиране.

       й. "Допълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.               

        к.Терминът „посещение" в туристическите програми на Туроператора означава, че визираната Туристическа атракция ще бъде разгледана от Туриста в рамките на пътуването.

        л.Терминът „възможност за посещение" в туристическите програми на Туроператора означава, че визираната Туристическа атракция може да бъде разгледана от Туриста по негова собствена инициатива и за негова сметка при наличие на времева възможност, съвпадаща с работното време на съответната атракция.

       м.Терминът „свободно време" в туристическите програми на Туроператора означава, че през това време средството за превоз и представителят на Туроператора/представителят на неговия партньор в Туристическата дестинация няма да са на разположение и няма да обслужват Туриста.

       н.За обозначаване на броя хранения за всяка нощувка престой в рамките на туристическото пътуване Туроператорът използва следните обичайни за дейността съкращения:

       ВВ-нощувка с включена закуска.

       НВ (полупансион)- нощувка с включени закуска и вечеря.

       FB (пълен пансион)-нощувка с включени закуска, обяд и вечеря.

       All inclusive-пълен пансион с включена консумация на бара и други услуги в зависимост от мястото на настаняване.

      RO - нощувка

II.Публична оферта

        2.Туроператорът пряко или чрез своите туристически агенти предоставя на пътуващия преддоговорна информация за предлаганите от него туристически услуги и пакетни пътувания.           

        Тази информация е налична на сайта на Туроператора и/или в разпространяваните от него информационни материали.

        3.Туроператорът е обвързан от предоставената информация по предходната точка до изчерпване на обявените места за записване или до настъпването на други изрично предвидени в офертата условия и може да я променя само, ако в Договора за туристически пакет и свързани туристически услуги страните, са се споразумяли за това. Промените ще бъдат отразявани на сайта на Туроператора.

III.Резервации и записване

         4./1/Туристът може да направи резервация в офиса на Туроператора, по телефон  или  на

е- mail: tempoltd@yahoo.com.

        /2/. Резервацията се счита за потвърдена от Туроператора със сключване на договора и заплащане на депозит до 24 часа от извършването й.

         5.Туристът е длъжен да декларира пред Туроператора преди сключване на договор с него, ако туристическите услуги ще се ползват от лица с увреждания или с ограничена подвижност, както и от лица, нуждаещи се от специална медицинска помощ.

         6.В случай, че Туристът има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлаганите туристическите услуги по отношение на храна, места за настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви преди сключване на договора за пътуване. Туроператорът преценява дали може да се ангажира с изпълнението им или не.

         7.В случай, че Туристът не е изпълнил задължението си по предходните т.5 и т.6 на настоящия раздел Туроператорът има право да откаже да се съобрази с недекларираните факти и обстоятелства и да не ги взема предвид при изпълнение на сключения договор.

         8.Туристьт/лицето, направило резервацията, декларира и гарантира пред Туроператора, че всички други лица, вписани в договора, са съгласни с неговите условия, че са запознати и приемат настоящите ОУ и гарантира от свое име и от името на останалите лица, включени в пътуването, заплащането на цената по договора.

        9.Туристът/лицето, направило резервация от името на няколко души, декларира и гарантира пред Туроператора верността на предоставените на Туроператора лични данни на всички пътуващи с него Туристи, включително, но не само възрастта на малолетните/непълнолетни Туристи към датата на приключване на пътуването, начина на изписване на имената им на български и на латиница по лична карта/паспорт и др., като носи пълна отговорност за невярна информация и се задължава да обезщети записаните от него Туристи и Туроператора за нанесени им вреди вследствие предоставени сгрешени данни.

IV.Цени, срок и начин на плащане

        10.0бщата цена на пътуването е в български левове с включен ДДС и включва цената на услугите, изрично посочени в съответната туристическа програма.

        11./1/.Плащането може да се извърши в брой при спазване на ограниченията на Закона за ограничаване на плащанията или по банков път по сметката на Туроператора в лева:

         Банка:        

         IBAN:          - В лева

         BIC код:

         12./1/В еднодневен срок от сключване на договора, ако в него не е уговорено друго. Туристът заплаща депозит в размер на 30% от цената на туристическия пакет.

         /2/.Остатъкът от общата цена на туристическия пакет се дължи от пътуващия не по-късно от 15 дни преди началната дата на изпълнение на туристическите услуги за екскурзиите в България и 30 дни за международните екскурзии, освен ако в договора не е уговорен изрично друг срок.

          13.Общите цени не включват входните такси на посещаваните обекти, както и таксите за предварителна резервация за посещение на някои от тях, разходките с лодка, корабче, екскурзиите срещу допълнително заплащане, трансфера с лифтове и железници, допълнителните мероприятия по желание и разходите от личен характер. Посочените в туристическата програма входни такси на посещаваните обекти са от информативен характер. Туроператорът не се обвързва с точността им и не отговаря при промяната им от съответните институции.

          14.Уговорената обща цена може да бъде увеличавана до 5 % след сключване на договора обосновано и въз основа на изчисления, но не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическите услуги при промени във:

           а. цената на превоза на пътници, което се дължи на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;

          б. размера на данъците или таксите върху включените в договора за туристически пакет, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическите услуги, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища или в.обменните курсове, отнасящи се до туристическите услуги.

          15.3а пътуването Туристът се нуждае от лична карта или задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от б месеца към датата на връщане от пътуването. Туристът отговаря за снабдяването с необходимите му документи и за тяхната редовност.

          16.Непълнолетни туристи- граждани на Република България, които ще пътуват придружени само от единия родител/настойник/попечител, или с придружител или без такъв, следва да притежават и да пътуват със следните документи: оригинал и копие от нотариално заверена декларация от законните си представители за съгласие непълнолетният турист да пътува по посочената в декларацията конкретна туристическа програма за съответния период и кое лице поема отговорността за него, задграничен паспорт, лична карта и копие от акт за раждане.         Документите се представят на граничните власти при поискване. Туроператорът не носи отговорност за липса или ненадлежно издадени документи на лица под 18 годишна възраст.

           17.3а страните, с които Република България се намира във визов режим. Туроператорът ще предостави на Туриста своевременно подробна информация за документите, изисквани от съответните консулски отдели, за условията и ориентировъчните срокове за издаване на визи на български граждани, както и за дължимите за това такси. Туроператорът поема само задължение да съдейства на Туриста за кандидатстване и получаване на виза, но не гарантира издаването на такава. В случай на отказ от страна на компетентния орган за издаване на виза, Туроператорът не носи отговорност и не възстановява платените от Туриста такси за визи.

          18.Туроператорът предоставя на Туриста в писмен вид или по друг подходящ начин информация за медицинските, санитарните и здравните изисквания в туристическата дестинация за периода на пътуването и престоя.

V.Лични данни

           19.В качеството си на администратор на лични данни Туроператорът може да обработва и съхранява следните лични данни, предоставени от Туриста лично на него или на Турагента: три имена, единен граждански номер, адрес, данни по лична карта и/или паспортни данни на лицето, информация за банкова сметка.

           20. Туроператорът гарантира, че личните данни на Туриста ще бъдат обработвани в съответствие с приложимото законадателство за защита на данните- ЗЗЛД и Общия регламент за защита на данните (GDPR) само на договорно и/или законово основание и единствено за постигане на следните цели: за свързване с Туриста, за предоставяне на услугите, предмет на договора, за спазване на търговското, счетоводното и данъчното законодателство и за защита на легитимните интереси на страните по договора. Личните данни ще бъдат сигурно съхранявани и надеждно унищожени съобразно утвърдените от Туроператора подходящи и адекватни физически, админисгративно-организационни и технически мерки за защита на данните.

VI.Изменение и прекратяване на договора от Туроператора

           21.Преди започване на изпълнението на туристическите услуги Туроператорът може да променя едностранно други клаузи освен цената в договора за туристически услуги, само ако ако промяната е незначителна и Туристът е информиран за нея по ясен, разбираем и видим начин.

           22.Незначителна е всяка промяна, която не засяга туристическата дестинация/дестинации на пътуването, датите на тръгване и връщане, вида, характеристиките на средствата за превоз, периода на престой в дестинацията, броя на включените нощувки, местоположението, вида и категорията на местата за настаняване.

          Замяна на хотел/място за настаняване с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на условията на договора.

          Туроператорът има право да променя последователността на изпълнение на туристическата програма с цел пълното й спазване и по-доброто й протичане, както и когато интересите на Потребителя налагат това, без такова изменение да се счита за съществена промяна на клаузите на договора.

           23.Когато Туроператорът е принуден да промени значително някоя от основните характеристики на туристическите услуги или не може да изпълни приети от него специфични изисквания на Туриста, или увеличението на цената на туристическите услуги е с повече от 5 %, той следва да уведоми незабавно пътуващия, но не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия услуги при международните екскурзии и 10 дни за България.

           В 3 дневен срок от получаване на уведомлението Туристът има право:

           а.да приеме предложената промяна чрез подписване на допълнително споразумение към сключения договор, или

           б.да приеме предложени му от Туроператора туристически услуги-заместител със същото или с по-високо качество, или в. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора, като в този случай Туроператорът му възстановява в 14 дневен срок от прекратяването всички плащания, получени от Туриста или от негово име, без да дължи допълнително обезщетение на Туриста.

            Ако в дадения му 3-дневен срок Туристът не реагира на уведомлението за промяна, ще се счита, че той я е приел мълчаливо (с конклудентни действия).

           Ако предложените промени в договора презумират по-ниско качество или по-ниска стойност на туристическите услуги или ако предложените туристически услуги -заместител са с по-ниско качество или стойност, Туристът има право на съответно намаление на общата цена.

            24.Туроператорът има право да прекрати договора с Потребителя и да му възстанови извършените плащания, без да дължи допълнително обезщетение в следните случаи: а.когато набраният брой участници за туристическото пътуване е по-малък от минималния брой, посочен в договора/програмата и Туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическите услуги за пътувания с продължителност над 6 дни; 7 дни преди започване на изпълнението на туристическите услуги за пътувания от 2 до 6 дни и 48 часа преди започване на изпълнението на туристическите услуги за пътувания с продължителност до два дни, и б. ако Туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил за това Потребителя преди започване на изпълнението на туристическите услуги.

VII.Изменение и прекратяване на договора от Туриста

            25.Изменения в договора по инициатива на Туриста са възможни при заплащане на предвидените в настоящите общи условия такси за анулации.

            26.Туристът има право да прехвърли сключения от него договор за туристически услуги на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, с отправено до Туроператора писмено предизвестие не по-късно от 7 дни преди започването на изпълнението на туристическите услуги и след заплащане на всички допълнителни такси, налози и други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

            а/.лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристическите услуги, са солидарно отговорни за заплащане на сумите по договора и на всички допълнителни такси, налози и допълнителни разходи във връзка с прехвърлянето.

            б/ прехвърлянето на правата по договор за туристически пакети се счита за извършено със сключването на договор между Туроператора и третото лице, на което се прехвърлят правата, и след заплащане на пълния размер на дължимите такси, налози и разходи в тази връзка.

            27.Туристът има право да прекрати договора за туристически пакети преди започването на изпълнението на туристическите услуги с писмено уведомление до Туроператора, като в този случай Туроператорът си удържа от направените плащания за туристическите услуги предвидените суми съгласно условия и сроковете в ОУ.

            28.Анулационни срокове и условия

            а/ случай на отказ от пътуване и прекратяване на договора от Туриста, Туроператорът възстановява платената сума за туристическите услуги, като удържа стойността на издадения на Туриста самолетен билет, ако има такъв, и допълнително следните неустойки:

         - За програми в Европа:

до 60 дни преди началната дата на изпълнение на туристическите услуги - без допълнителна неустойка.

от 59 до 31 дни преди началната дата на изпълнение на туристическите услуги-допълнителна неустойка в размер на депозита.

от 30 дни до началната дата на изпълнение на туристическите услуги неустойката е в размер на 100% от платената обща цена.

            -За програми в България:

до 30 дни преди началната дата на изпълнение на туристическите услуги - без допълнителна неустойка.

от 29 до 11 дни преди началната дата на изпълнение на туристическите услуги-допълнителна неустойка в размер на депозита.

от 10 дни до началната дата на изпълнение на туристическите услуги неустойката е в размер на 100% от платената обща цена.

            29.Място на тръгване и място на връщане. Транспортни средства. Хотелско настаняване

            Място на тръгване и място на връщане се уточняват в договора за туристическия пакет и свързани туристически услуги;

            Пътуването се извършва с лиценизирани автобуси за вътрешен и международен превоз на Туроператора.

             Туристите се настаняват в хотели категория от 2 **, 3 ***, 4 **** или 5*’***, както и в апартаментни туристически комплекси, съгл.посоченото в туристическата програма. Категорията на хотелите се определя съобразно местния стандарт в туристическата дестинация, който е различен за всяка държава. Туроператорът не отговаря за несъответствието на условията в местата за настаняване с категоризацията и наименованието по българското законодателство.                      

            Разположението на хотелите се посочва в туристическата програма поотделно за всяко населено място.

            Настаняването е в единични, двойни, тройни стаи, апартаменти и студия със самостоятелен санитарен възел, ако в договора не е уговорено друго. Видът на предлаганите стаи и доплащането за единична стая се посочва в туристическата програма.

            В повечето случаи предлаганите от местата за настаняване тройни стаи са с две нормални легла и едно допълнително.

            Настаняването на Туриста в местата за настаняване се извършва съобразно утвърдените от всяко такова място правила, като обикновено в деня на пристигане настаняването е след 14ч., а освобождаването в деня на отпътуване- преди 12ч., освен ако в програмата е посочено друго.

б.Изнасянето на храна и напитки извън ресторантите на местата за настаняване не е разрешено и Туроператорът не носи отговорност в случай на санкциониране на Туриста.

           30.Водачи. Екскурзоводско обслужване

           За пътувания, за които това е посочено в програмата. Туроператорът осигурява водач, който придружава Потребителите и отговаря за организацията на пътуването, настаняването и провеждането на предвидените в програмата мероприятия.

           Панорамната автобусна и пешеходна обиколка с водача на групата не включва посещение на туристическите обекти, изброени в тях. Туристът може да посети някои от тях в свободното време.

           За посещенията на туристическите атракции, посочени в програмата, Туроператорът ангажира лицензирани екскурзоводи с необходимата квалификация, познания и опит.

VIII.3астраховки

           31.Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл.97 от ЗТ за застраховка „Отговорност на туроператора" Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди сключване на договора за туристически услуги, но не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването.

           32. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл.72, ал. 1 от ЗТ със „Дженерали Застпараховане“АД и предлага на Туриста сключване на застраховка „Медицински разходи при болест и злополука" за пътувания извън страната /включена в цената на пътуването или срещу допълнително заплащане при продажба на самолетни билети, настаняване в хотел и др./.

           Туристът може да не сключи такава застраховка, ако представи пред Туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „Медицински разходи при болест и злополуки", чийто период на валидност обхваща и периода на договора с Туроператора. Отговорността за предоставянето на медицински услуги е изцяло на застрахователната компания.

           Туроперторът предлага на Туриста срещу допълнително заплащане сключване на застраховка „Отмяна на пътуване", покриваща разходите за анулиране на пътуването от Туриста съобразно условията на съответния застраховател – „ДЗИ Общо застраховане“. Застраховката се сключва в деня на сключване на договора.

IX. Права и задължения на страните

         33.Туроператорът се задължава

         а/да предостави на Туриста всички заплатени от него туристически услуги, включени в Договора;

         б/.да осигури на Туриста задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната при стандартните условия на застрахователните дружества, с които има сключени договори, като предостави на Туриста оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.

         в/ да окаже съдействие на Туриста в случай, че той изпадне в затруднение.Да предостави на потребителя в писмена форма след сключването на договора, но не по-късно от началото на пътуването, информация и телефонния номер на своя представител при пътуването; времето и местата на междинните спирания и връзки; вида на използваните транспортни средства; застраховките, свързани с изпълнението на договора.

          г/.да предостави на Туриста своевременно, преди започване на изпълнението на туристическите услуги, необходимите документи за ползване на туристическите услуги по договора, като разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо - информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.

          34.Туроператорът има право

           а/.да промени цената на туристическите услуги при условията на действащото законодателство, настоящите ОУ и договора за туристически пакети и свързани туристически услуги.

           б/.да променя несъществено условията на договора за туристически услуги съобразно действащото законодателство и настоящите ОУ.

           в/да задържи платения от Туриста депозит, като счете, че последният се е отказал от пътуването, в случай че Туристът не заплати в уговорените в договора за туристически услуги срокове остатъка от цената на пътуването.

           г/да откаже качване в превозното средтсво на Турист, злоупотребил с алкохол или употребил наркотични вещества.

            35.Туристът се задължава

             а/да заплати в пълен размер общата цена по договора за туристически услуги.

             б/да си осигури необходимите лични документи /лична карта, международен паспорт, виза и др./, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна.

             в//ако е непълнолетно лице/ да притежава и представи оригинал и да носи копие от нотариално заверена декларация от законните си представители за съгласие непълнолетният турист да пътува по посочената в декларацията конкретна туристическа програма за съответния период и кое лице поема отговорността за него, задграничен паспорт, лична карта и копие от акт за раждане.                    

             В случай, че непълнолетният Турист пътува, придружен от единия от родителите си, той трябва да притежава и да представи на граничните власти нотариално заверено съгласие от другия родител/ носи оригинали копие/.

             г/да спазва законодателството на посещаваната страна.

             д/да спазва, уважава и се съобразява с местните обичаи, начин на живот и правила на поведение и движение, установени в посещаваната туристическа дестинация.

             е/да се държи по начин, който не причинява стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на другите Туристи и на контрагентите на Туроператора.

              ж/да спазва указанията на Туроператора по време на пътуването, включително и като се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове.

              з/а проучи и да се запознае с валутно-митническия режим на Република България и на посещаваната туристическа дестинация.

              и/да съобщава писмено на Туроператора за всяко установено несъответствие в хода на изпълнение на туристическите услуги.

              36.Потребителят има право

              а/ да получи пълния обем туристически услуги, включени в сключения с Туроператора договор;

              б/ на застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста" от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната;

              в/ да получи предварителна информация за дестинациите на пътуването, маршрута на пътуването, началната и крайната дата на пътуването, брой на нощувките, включени в общата цена, вида на използваните транспортни средства, дати и приблизителни часове на отпътуване и връщане, местоположение и категории на местата за настаняване, включените в общата цена хранения, екскурзиите и посещенията, включени в общата цена, дали туристът ще е част от група и приблизителния брой лица в групата, езикът, на който ще се предоставят услугите и дали пътуването е подходящо за потребностите на Туриста и за лица с ограничена подвижност, обща цена на туристическите услуги, посочена и в български левове, и начина й на плащане, необходимия минимален брой участници за провеждане на пътуването и краен срок за прекратяване на договора при ненабиране на минималния брой, обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава, анулационни условия и информация за сключване на застраховка „Отказ от пътуване".

             г/да търси съдействие при затруднение или да подаде рекламация при установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическите услуги;

X.ОТГОВОРНОСТ

             37.Туроператорът носи пълна отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакети.

             38.В случай на несъответствие при изпълнение на туристическите услуги                     

              а/.туроператорът се задължава да обезщети Туриста за претърпените вследствие на несъответствието преки и доказани вреди в размер, ненадвишаващ платената от Туриста обща цена по договора.

              б/.когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди вследствие неизпълнение или неточно изпълнение на туристическите услуги, е ограничена от международни договори, същите ограничения се прилагат и за Туроператора.

              в/.туроператорът не носи отговорност при отмяна, забавяне или изменение на условията на договора за туристически услуги, които не се дължат на негово поведение, а именно:

              -забавяне на автобусни превози поради усложнена пътна обстановка, по технически и метеорологични причини /мъгли, бури, обилни снеговалежи, проливни дъждове и др./.

              -загуба или повреждане на багаж по време на пътуването.

              -анулация или прекъсване на пътуването от Потребителя по лични причини.

              -неявяване/закъснение на Потребителя по каквито и да е причини на определените място и време за отпътуване/продължаване на пътуването.

              -отказ на съответните консулски отдели да издадат виза на Потребителя.

              -отказ на граничните или митническите служби да допуснат излизане на Потребителя от Република България, респективно влизане на същия на територията на съответната държава по каквито и да е причини, включително но не само поради липса на изискуеми документи и извършени правонарушения.

              39.Туроператорът не носи отговорност при несъответствия в туристическите услуги, които се дължат на: а. пътуващия; б.трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора туристически услуги, и в. непреодолими и извънредни обстоятелства, които няма как да бъдат предвидени или избегнати от Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

              40.Туроператорът не носи отговорност за туристически услуги, закупени самостоятелно от Туриста от други доставчици, и невключени в Договора за туристически пакети и свързани туристически услуги.

              а/.туроператорът не носи отговорност за възгледите на ангажираните с изпълнението на туристическите услуги водачи и екскурзоводи, в случай че същите не се споделят от Туриста.

              б/.туроператорът не носи отговорност пред Туриста за непостигнато от последния удовлетворение от изпълнението на туристическите услуги поради неподходящо време, обявени неработни дни на туристически атракции и др.

              41.Туристът декларира, че не е бежанец и че няма да претендира придобиване на статут на такъв в страна от маршрута на пътуването/почивката и освобождава Туроператора от всякаква отговорност в случай, че се окаже, че е декларирал неверни обстоятелства.

              42.Туристът носи пълна отговорност за извършени от него нарушения на законодателството, традициите и обичаите на която и да е посещавана страна, на правилата на пътуване в туристическата дестинация, правилата на престой в хотелите, правилата за поведение на обществено място, забраните за употреба на алкохол и наркотични вещества и др. и заплаща всички наложени му санкции, такси и други разходи, възникнали вследствие неговото незаконосъобразно и/или неморално и/или неетично поведение.

XI. Рекламации

               43.Туристът е длъжен да информира без всякакво необосновано забавяне Туроператора на телефон  +359/0/888993991, fax. +359052608 853 и  електронна поща tempoltd@yahoo.com.За всяко установено от него несъответствие при изпълнението на туристическа услуга, като изложи конкретните обстоятелства по случая с оглед предприемане на своевременни и подходящи мерки и оказване на съдействие за разрешаване на проблема.

              44.Туристът следва да предяви рекламацията си и пред доставчика на съответната услуга и/или пред представителя/контрагента на Туроператора и ако несъответствието не бъде отстранено, да състави и подпише двустранен/тристранен протокол за установяване на вида и характера му.

              45.В случай, че несъответствието не е отстранено до приключване изпълнението на туристическите услуги. Потребителят следва да поднови писмено рекламацията си пред Туроператора/Турагента до 7 дни след края на пътуването.

              46.Туроператорът е длъжен да отговори писмено на рекламацията на Потребителя в 30 дневен срок от депозирането й.

              47.Несъответствия в изпълнение на туристически услуги, които не са заявени от Потребителя в момента на предоставяне на съответните услуги, а са съобщени на Туроператора за първи път след края на пътуването, няма да бъдат разглеждани от Туроператора.


 

 

ТУРОПЕРАТОР:…………                 

 

ПОТРЕБИТЕЛ:…………                          

 

3.Застраховка "Отговорност на туроператора"

  

4.Политика за защита на личните данни на "Темпо - 99" ЕООД

 

Политика за защита личните данни на „ТЕМПО 99“ЕООД

 

 

 

            В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО е разработена нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма e разработената нашата политика за защита на личните данни .

 

            „Темпо 99“ЕООД в качеството си на туроператор гарантира на своите клиенти сигурността и правомерното използване на предоставените лични данни. Споделените лични данни се обработват от нас съгласно настоящата политика и на законово основание.

 

             „ТЕМПО 99“ЕООД  е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент и Закона за защита на личните данни.

 

             „ТЕМПО 99“ООД  е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 103292386, с адрес на управление: адрес: п.к.9000, гр. Варна, ул Баба Тонка 7 , тел.:052608853, ел. поща: tempoltd@yahoo.com

 

I.                    Лични данни за Вас и основанията, на които събираме и обработваме тези

 

данни::

 

              1.Във връзка с извършваната от нас туроператорска и транспортна дейност по превоз на пътници, „ТЕМПО 99“ ЕООД обработва лични данни относно следните субекти на данни:

 

  (а) Физически лица – потребители/клиенти на предоставяните ни услуги, доставчици на

 

стоки и услуги, други търговски  контрагенти;

 

  (б) Посетители в офиса на дружеството  и други физически лица, с които дружеството

 

влиза в контакт във връзка с дейността си;

 

  (в) Кандидати за работа.

 

  2.Основанията, на които „ТЕМПО 99“ЕООД обработва лични данни:

 

  (а) Когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение;

 

  (б) Когато обработването е необходимо за изпълнението на договор;

 

  (в) На  основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;

 

  3.Обработваме следните категории:

 

 (а)  лични данни: име; имейл адрес; пол; телефонен номер; дата на раждане; информация

 

от запитвания; паспортни данни, в случай на предоставянето им от субекта на данни при сключване на договор за туристически пакети и свързани туристически услуги.

 

 (б) Автоматично приемаме и записваме информация от браузъра за: IP адрес; софтуерни

 

и хардуерни характеристики; страници на уебсайта, които достъпвате; друга системна информация;

 

       4.Данните, които събираме от Вас се обработват от персонал, който

 

работи в „ТЕМПО 99“ ЕООД и от лица, заети с поддържането на уебсайта, изпълнението на Вашата заявка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка.

 

 5.Начин на събиране на информация:

 

 (а) чрез нашата интернет страница, когато я посещавате – посредством бисквитки;

 

 (б) при запитване в офиса;

 

 (в) когато правите резервация (онлайн или офлайн);

 

 (г) когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;

 

 (д)от трети страни – хора упълномощени да правят резервация за Вас;

 

 5.В случай, че по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични

 

данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно „ТЕМПО 99“ЕООД не носи отговорност за нея.

 

             II. Цели, за които обработваме Вашите лични данни:

 

       1.Целите и начините на обработване на личните Ви данни от страна на „ТЕМПО 99“ЕООД са:

 

-       за да Ви предоставим нашите услуги;

 

-       за свързване с Вас нашите потребители;

 

-       за да отговорим на Вашите запитвания;

 

-       за да персонализираме съдържанието на предлаганите туристически пакети и услуги;

 

-       за да подобрим нашите услуги;

 

-       за да подобрим ефективността на нашата интернет страница;

 

-       за проучвания и маркетингови цели;

 

-       други начини, разрешени или незабранени от законодателството.

 

       2.С предоставянето на лични данни от Ваша страна, Вие изрично се съгласявате със

 

събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата политика, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети или са собственост от/на „ТЕМПО 99“ЕООД.

 

             3.Като администратор обработваме личните данни добросъвестно, прозрачно за конкретни и указани в закона цели. Личните данни се обработват за да предоставим максимално добри продукти, които да са съобразени с потребностите и изискванията на потребителите.

 

             Съобщаваме Ви какви лични данни обработваме, защо се налага обработката и как ги обработваме и съхраняваме.

 

             Обработката на личните данни няма да надхвърля периода, необходим за постигане на целите, освен ако приложимото законодателство изисква от „Темпо 99“ЕООД да ги съхранява.

 

             Зачитаме правата Ви на потребите по силата на закона за защита на личните данни, в това число и правото Ви на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни, правото на изтриване на лични данни и др.

 

             Съхраняваме Вашите данни за срок не по-дълъг от предвидения по закон. 

 

 Използваме "бисквитки" (cookies), съгласно нашата Политиката за бисквитки (cookies).

 

             Предприели сме необходимите технически и организационни мерки, за да осигури сигурността на обработваните лични данни и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, от изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработка.

 

4.ТЕМПО 99“ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на

 

трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 

има изрично съгласие на клиента и когато:;

 

(1)    информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според

 

действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;

 

(2)    информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според

 

сключен договор между клиента и „ТЕМПО 99“ЕООД – транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

 

(3)    дружества, предоставящи куриерски услуги;

 

(4)    компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страницата.

 

(5)    „ТЕМПО 99“ЕООД има основание и право да разкрива и предава личните Ви данни

 

на дружества, намиращи се извън територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

 

(6)    В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на

 

данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции от съответната трета държава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и „ТЕМПО 99“ЕООД, или предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Нас и друго физическо или юридическо лице.

 

Ние никога не предлагаме или продаваме Вашите данни, освен посочените случаи

 

по-горе.

 

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици

 

в посочените случаи.

 

III. Вашите права:

 

1.Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, вашите

 

права се изразяват в:

 

(1)    Право на информираност: По всяко време можете да получите информация за

 

предоставени от Вас лични данни, както и за: служител на дружеството – отговорник за защитата на лични данни;намерението на „ТЕМПО 99“ЕООД да предаде данните Ви на трети страни;срока на съхранение на данните Ви; iъществуването на автоматизирано вземане на решения;

 

(2)    информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до

 

Надзорния орган – Комисия за защита на личните днни.

 

(3)    Вие имате право по всяко време да поискате информация относно това дали и

 

как се съхраняват Ваши лични данни. Можете да се свържете с „ТЕМПО 99“ЕООД на предоставените в настоящата политика контакти.

 

(4)    Вие имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко

 

използван и пригоден за машинно четене формат.

 

(5)    Вие имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг

 

администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили.

 

(6)    Вие имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са

 

неточни, както и допълване на лични данни Ви.

 

(7)    Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за

 

целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

 

(8)    Вие имате право, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие

 

личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на:  tempoltd@yahoo.com

 

                        2. Как да упражните Вашите права:

 

             Винаги можете да се свържете с нас на eлектронна поща: tempoltd@yahoo.com и

 

на посочените в началото адреси и телефони.

 

             В случай, че установите или смятате, че обработваме Вашите лични данни

 

неправилно, можете да се свържете с нас.

 

 

 

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент, всяко

 

физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.